Bản quyền trên YouTube

Bản quyền trên YouTube

Bạn tò mò về bản quyền? Hãy tìm hiểu xem tại sao phải cân nhắc bản quyền khi xuất bản nội dung trực tuyến. Biết được công cụ nào sẵn dùng cho người sáng tạo và chủ sở hữu nội dung để xử lý vấn đề bảo vệ bản quyền trên YouTube.

  1. Xin phép bản quyền

    Chủ sở hữu nội dung và người sáng tạo phải biết thời điểm cấp quyền hoặc xin phép bản quyền hay giấy phép bản quyền cũng như phải biết các khái niệm như sử dụng hợp lý, đối xử công bằng và miền công cộng có thể tác động đến tác phẩm của họ ra sao.

  2. Bảo vệ nội dung của bạn bằng bản quyền

    Hiểu được bản quyền có thể bảo vệ nội dung ra sao sẽ giúp bạn quản lý nội dung và tôn trọng quyền của người khác trên nền tảng YouTube.

  3. Quản lý bản quyền trực tuyến

    Với tư cách là chủ bản quyền, bạn hãy sử dụng công cụ để quản lý nội dung, tìm video có nội dung trùng khớp và áp dụng chính sách quyền để kiểm soát nội dung.