Định dạng quảng cáo trên YouTube - Học viện sáng tạo YouTube

Định dạng quảng cáo trên YouTube - Học viện sáng tạo YouTube

Để giúp bạn tăng tối đa doanh thu quảng cáo, bạn có thể cho phép một số hoặc toàn bộ các định dạng quảng cáo chạy trên kênh của bạn. Tìm hiểu sự khác biệt giữa chúng trên YouTube!

Tìm hiểu cách hoạt động của hệ sinh thái quảng cáo trên YouTube và các định dạng quảng cáo nào có thể xuất hiện trên video của bạn.

Theo dõi