Hiểu rõ phạm vi tiếp cận của video trên YouTube

Hiểu rõ phạm vi tiếp cận của video trên YouTube

Bạn muốn biết quy mô người xem thực sự của mình, số lần hiển thị hình thu nhỏ của video và mối quan hệ giữa số lần hiển thị với lượt xem và thời gian xem? Hãy tìm hiểu cách YouTube Analytics có thể cho bạn biết phạm vi tiếp cận tiềm năng của bạn trên YouTube.