Giới thiệu về chính sách và nguyên tắc của YouTube

Giới thiệu về chính sách và nguyên tắc của YouTube

YouTube là một cộng đồng. Đôi khi, một video có thể vi phạm luật pháp hoặc Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi phải gỡ video đó xuống, hạn chế khả năng hiển thị của video hoặc thực hiện hành động khác. Giữ video và kênh của bạn trong sạch bằng cách tìm hiểu thêm một chút về chính sách của YouTube và một số điều luật quan trọng có liên quan.

Chúng tôi biết rằng hầu hết người sáng tạo đều tuân thủ quy định nhưng bạn có thể xem phần này nếu có thắc mắc về một nguyên tắc hoặc chính sách cụ thể nào đó của YouTube.