Kiểm tra tính hòa nhập: xem hiệu quả hoạt động của kênh

Các câu hỏi bên dưới sẽ giúp bạn biết được bạn có đang làm tốt 3 khía cạnh sau đây của việc sáng tạo nội dung có tính hòa nhập hơn hay không: hậu trường, nội dung và trên màn hình.