Xây dựng công việc kinh doanh bằng thương hiệu giáo dục của bạn trên YouTube

Xây dựng công việc kinh doanh bằng thương hiệu giáo dục của bạn trên YouTube

Sau khi kênh giáo dục của bạn đã phát triển vững mạnh, hãy cân nhắc thử nghiệm hoạt động cộng tác, nội dung nguồn mở và tùy chọn doanh thu để giúp bạn mở rộng đối tượng khán giả và xây dựng công việc kinh doanh với kênh của bạn.