Đánh giá hành trình của bạn trên YouTube

Đánh giá hành trình của bạn trên YouTube

Để đạt được thành công lâu dài trên YouTube, bạn cần phát triển kênh của mình theo thời gian. Nhưng trước khi bắt đầu thực hiện những sự thay đổi lớn, bạn nên hiểu rõ vị trí hiện tại của mình và vị trí mà bạn muốn đạt được trên YouTube. Hãy tìm hiểu các cách đo lường kênh và đánh giá tình trạng sức khỏe của bạn để bạn có thể thành công hơn về lâu dài.