Tính năng Công chiếu của YouTube

Tính năng Công chiếu của YouTube
Tính năng công chiếu cho phép bạn lên lịch tải một video lên và tạo tiếng vang cho video đó bằng cách chia sẻ trang xem video công chiếu .