Kiểm tra kiến thức

Bạn biết gì về nguyên tắc sử dụng hợp lý?