Phạm vi công cộng và giấy phép Creative Commons

Phạm vi công cộng

Bản quyền bảo vệ tác phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian của một điều khoản bảo vệ bản quyền phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như ngày tháng và địa điểm xuất bản và liệu đó có phải là tác phẩm thuộc quyền tác giả của tập thể hay không.

Khi thời hạn bảo vệ bản quyền đối với tác phẩm hết hiệu lực, tác phẩm sẽ thuộc "phạm vi công cộng" và mọi người có thể tự do sử dụng.

Không có danh sách chính thức nào cho biết các tác phẩm thuộc phạm vi công cộng. Do đó, nếu muốn sử dụng một tác phẩm, bạn có trách nhiệm xác minh rằng tác phẩm đó thuộc phạm vi công cộng. Xin lưu ý rằng quy tắc về phạm vi công cộng có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia.

Mẹo
  • Để được hướng dẫn thêm về phạm vi công cộng, hãy tham khảo Trung tâm thông tin bản quyền của trường Đại học Cornell.
  • Một số tác phẩm nhất định do các cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ sáng tạo thuộc phạm vi công cộng ngay sau khi xuất bản.

Creative Commons

Giấy phép Creative Commons là cách thức tiêu chuẩn để người sáng tạo nội dung cấp quyền sử dụng tác phẩm của họ cho người khác. Giấy phép này cho phép bất kỳ ai cũng có thể tự do phối lại, biến đổi và xây dựng dựa trên nội dung trong các video này mà không phải trả phí.

YouTube cho phép người dùng đánh dấu video của họ là có giấy phép Creative Commons CC BY. Nếu đánh dấu video bằng giấy phép CC BY, bạn vẫn giữ bản quyền và những người sáng tạo khác sẽ được phép sử dụng lại tác phẩm của bạn theo các điều khoản của giấy phép đó.

Tìm hiểu thêm về giấy phép Creative Commons here.

Lưu ý: Chú ý rằng một số người dùng có thể đánh dấu video của họ là có giấy phép Creative Commons mặc dù không sở hữu đầy đủ các quyền cần thiết. Bạn có trách nhiệm xác minh xem việc sử dụng video như vậy có vi phạm bản quyền của người khác hay không, vì thế bạn nên kiểm tra điều này trước tiên.


Sử dụng hợp lý

Mặt khác, nguyên tắc sử dụng hợp lý cho phép bạn tái sử dụng tư liệu được bảo vệ bản quyền trong một số trường hợp nhất định mà không cần xin phép chủ sở hữu bản quyền. Chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn trong khóa học về sử dụng hợp lý.