Kiểm tra kiến thức

Bạn biết gì về việc xin phép bản quyền?