Danh mục YouTube

Danh mục YouTube

Danh mục nội dung sắp xếp kênh và video trên YouTube, đồng thời giúp người sáng tạo, nhà quảng cáo và người quản lý kênh xác định nội dung và khán giả mà họ muốn liên kết. Thành công trong danh mục nội dung bao gồm việc thành thạo các phương pháp nền tảng hay nhất và tối ưu hóa nội dung có liên quan.