Súng ống

Súng ống

Nội dung nhằm mục đích buôn bán súng ống, hướng dẫn người xem cách chế tạo súng ống, đạn dược và một số phụ kiện nhất định hoặc hướng dẫn cách lắp ráp các phụ kiện đó không được phép xuất hiện trên YouTube. YouTube không phải là nơi để bán súng ống hoặc bất kỳ loại phụ kiện nào đã nêu trong bản nguyên tắc đầy đủ tại đây.