Tổ chức tội phạm bạo lực

Tổ chức tội phạm bạo lực

Nội dung tôn vinh, cổ xúy hoặc hỗ trợ các tổ chức tội phạm bạo lực không được phép xuất hiện trên YouTube. Các tổ chức tội phạm bạo lực không được phép sử dụng YouTube cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả việc tuyển mộ. Hãy xem bản nguyên tắc đầy đủ của chúng tôi tại đây.