Thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền và thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID có điểm gì khác biệt?

Content ID là hệ thống quản lý bản quyền tự động. Hệ thống này sẽ tự động tìm ra các video sử dụng nội dung của những chủ sở hữu bản quyền có quyền sử dụng Content ID và cho phép họ xác nhận quyền sở hữu đối với video đó, thay vì gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền.

Thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID không giống như thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền. Thay vì gỡ bỏ video, Content ID cho phép chủ sở hữu bản quyền khẳng định quyền và kiếm tiền dựa trên các quyền của mình, nếu họ chọn làm như vậy.

Không giống như yêu cầu gỡ bỏ do luật xác định, Content ID là một hệ thống của YouTube được hình thành từ các thỏa thuận giữa YouTube với những đối tác nội dung đã tải tư liệu mà họ sở hữu lên cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Vì Content ID hoạt động dựa trên các mối quan hệ đối tác, nên các thông báo xác nhận quyền sở hữu không đi kèm với cảnh cáo vi phạm bản quyền và không thể dẫn đến việc tạm ngưng hoặc chấm dứt kênh của bạn. Tuy nhiên, nếu cho rằng bạn có quyền sở hữu nội dung trong video hoặc hệ thống đưa ra thông báo xác nhận quyền sở hữu do nhầm lẫn, thì bạn có thể kháng nghị thông báo đó. Tìm hiểu thêm về thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID tại đây.

Hãy xem khóa học này để tìm hiểu thêm những việc cần làm nếu nhận thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.