Trách nhiệm của chủ sở hữu quyền

Trách nhiệm của chủ sở hữu quyền

Tuy YouTube có những hệ thống mạnh mẽ để xử lý những thông báo yêu cầu gỡ bỏ hoặc xác nhận quyền sở hữu nội dung có bản quyền, nhưng chủ sở hữu quyền vẫn phải có trách nhiệm sử dụng các công cụ này một cách chính xác. Những người lạm dụng các công cụ này, chẳng hạn như gửi yêu cầu gỡ bỏ nội dung mà họ không sở hữu hoặc xác nhận quyền sở hữu nội dung không xuất hiện trong một video, có thể mất quyền sử dụng các tính năng này.

Bản quyền là một vấn đề phức tạp, vì vậy, chúng tôi khuyến khích cộng đồng hiểu rõ những quy tắc này. Đối với chủ sở hữu bản quyền và người sáng tạo, việc tuân thủ các quy tắc này có thể giúp ngăn chặn xung đột và mang lại trải nghiệm tích cực trên YouTube.