Tổng quan về Content ID

Tổng quan về Content ID
Chúng tôi sẽ trình bày những bước mà bạn có thể thực hiện để giải quyết thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, bao gồm một số công cụ xóa phần âm thanh đã được xác nhận quyền sở hữu khỏi video của bạn.