Điều gì xảy ra với doanh thu trong thời gian kháng nghị hoặc khiếu nại?

 • Tính năng kiếm tiền trong thời gian kháng nghị qua Content ID được bật khi cả người sáng tạo video và người xác nhận quyền sở hữu qua Content ID đều muốn kiếm tiền từ video đó. Trong suốt quá trình kháng nghị này, chúng tôi sẽ giữ riêng doanh thu và sau khi giải quyết xong đơn kháng nghị, chúng tôi sẽ thanh toán phần doanh thu đó cho bên thích hợp.
 • Nếu chọn không kiếm tiền từ video trong thời gian kháng nghị vì bất kỳ lý do gì, thì bạn có thể tắt tính năng kiếm tiền trong phần Trình quản lý video trong Creator Studio

 • Khả năng kiếm tiền trong thời gian kháng nghị

  Gửi đơn kháng nghị trong vòng 5 ngày đầu tiên kể từ khi có thông báo xác nhận quyền sở hữu: Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy quảng cáo và giữ lại tất cả doanh thu kiếm được từ video đó trong thời gian người xác nhận quyền sở hữu xem xét đơn kháng nghị của bạn.
  Gửi đơn kháng nghị sau 5 ngày đầu tiên kể từ khi có thông báo xác nhận quyền sở hữu: Chúng tôi sẽ giữ lại doanh thu từ ngày bạn gửi đơn kháng nghị đó.
  Không làm gì và để thông báo xác nhận quyền sở hữu xuất hiện trên video của bạn: Sau 5 ngày, chúng tôi sẽ chuyển mọi doanh thu đã giữ lại cho người xác nhận quyền sở hữu. Bạn vẫn có thể kháng nghị bất cứ lúc nào.

  Khả năng kiếm tiền trong thời gian khiếu nại

  Gửi đơn khiếu nại trong vòng 5 ngày đầu tiên kể từ khi thông báo xác nhận quyền sở hữu được giữ nguyên: Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy quảng cáo và giữ lại toàn bộ doanh thu kiếm được từ video đó trong thời gian người xác nhận quyền sở hữu xem xét đơn khiếu nại của bạn.
  Gửi khiếu nại sau 5 ngày đầu tiên kể từ khi thông báo xác nhận quyền sở hữu được giữ nguyên: Chúng tôi sẽ giữ lại doanh thu từ ngày bạn gửi đơn khiếu nại đó.
  Không làm gì và để thông báo xác nhận quyền sở hữu xuất hiện trên video của bạn: Sau 5 ngày, chúng tôi sẽ chuyển mọi doanh thu đã giữ lại cho người xác nhận quyền sở hữu.