Tính năng Super Chat và Hình dán đặc biệt có phù hợp với bạn không?

Tính năng Super Chat/Hình dán đặc biệt có phù hợp với kênh của tôi không?

Hãy dùng hướng dẫn này để xác định xem tính năng Super Chat và Hình dán đặc biệt có phù hợp với kênh của bạn không