Luôn cập nhật kênh của bạn bằng video tải lên và danh sách phát

Lịch xuất bản định kỳ có thể lôi kéo người xem quay lại kênh của bạn để xem thêm nội dung. Bạn có thể sử dụng phần kênh và danh sách phát để giúp họ dễ dàng tìm các nội dung khác mà họ thích xem trên kênh của bạn.