Mình đã sẵn sàng đăng ký tham gia Chương trình Đối tác YouTube chưa?

Trước khi đăng ký tham gia Chương trình Đối tác YouTube, hãy tự đặt cho mình những câu hỏi sau để biết liệu bạn đã sẵn sàng đăng ký hay chưa: